Vedtægter for Rungsted Roklub

§ 1 Klubbens navn er Rungsted Roklub. Dens hjemsted er Hørsholm Kommune.

§ 2 Klubbens formål er at fremme interessen for roning og være samlingssted for denne sports udøvere.

§ 3 Klubben er medlem af HIU og af DFfR under DIF og er undergivet disses love og bestemmelser.

§ 4 Som medlem af Rungsted Roklub kan optages enhver, der er indforstået med at overholde klubbens love og reglement. Klubben er i henhold til lejekontrakt på klubhusgrunden forpligtet til at give borgere i Hørsholm Kommune fortrinsret til medlemsskab ved optagelse af nye medlemmer. Som aktivt eller passivt medlem af seniorafdelingen kan optages enhver, der er fyldt 18 år. Æresmedlemmer kan vælges/udnævnes når disse foreslås af bestyrelsen, og når dette forslag opnår generalforsamlingens tilslutning ved almindelig stemmeflertal.

§ 5 Klubbens stander hejses om foråret, senest inden udgangen af april måned. Standeren stryges ved sæsonens afslutning

§ 6 Foreningens regnskabsår følger kalenderåret (1.januar - 31.december). Foreningens kontingent for både aktivt og passivt medlemskab fastsættes for et år af gangen på den årlige generalforsamling. Kontingentet opkræves den 1. april for et år af gangen. Hvis der er flere personer fra samme husstand, der er aktive medlemmer af foreningen, kan der opnås nedslag i den samlede kontingentbetaling efter bestyrelsens beslutning. Passivt medlemskab giver ikke adgang til kontingentnedslag. Ved indmeldelse betales et indskud, hvis størrelse fastsættes på den årlige generalforsamling. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde bevilge hel eller delvis fritagelse for kontingent.

§ 7 Udmeldelse kan kun finde sted pr. 1. april og skal ske skriftligt til formanden eller kassereren. For at udmeldelsen er gyldig kræves, at medlemmet har betalt kontingent frem til udmeldelsestidspunktet. Overgang fra aktivt til passivt eller passivt til aktivt medlemskab kan kun finde sted pr. 1. april. Ved overgangen fra passivt til aktivt medlemskab kan det for det pågældende år betalte kontingent fradrages kontingentet for aktivt medlemskab efter bestyrelsens skøn. Når et medlem er i kontingentrestance udover 2 måneder, kan bestyrelsen med mindst 8 dages skriftligt varsel ekskludere medlemmet. Ingen, der er ekskluderet på grund af kontingentrestance, kan optages på ny som medlem, før vedkommende har betalt sin gæld til foreningen. Hvis et medlem opfører sig på en i offentlig mening upassende måde eller på anden måde optræder således, at vedkommendes nærværelse i klubben ikke er ønskelig, eller overtræder klubbens love og reglement, kan bestyrelsen sætte vedkommende i karantæne eller ekskludere vedkommende af klubben og her igennem af DFfR og DIF. En sådan eksklusion skal godkendes af en beslutningsdygtig generalforsamling, der afholdes senest 4 uger efter at eksklusionen har fundet sted. Den pågældende indkaldes til generalforsamlingen.

§ 8 Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest 10 uger efter regnskabsårets afslutning. Generalforsamlingen indkaldes på e-mail og ved opslag i klubben med mindst 14 dages varsel. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Generalforsamlingen vælger en dirigent til at lede forhandlingerne. Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også et referat fra forhandlingerne noteres. Stemmeret har ethvert aktivt medlem over 12 år, der ikke er i kontingentrestance på generalforsamlingsdagen. Passive medlemmer, der i mindst 2 år har været aktive medlemmer af foreningen, har stemmeret på generalforsamlingen, såfremt de ikke er i kontingentrestance på generalforsamlingen. Der kan kun udøves stemmeret ved personligt fremmøde. Afstemning kan foregå ved håndsoprækning eller, hvis ét eller flere medlemmer ønsker det, skriftligt. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset, hvor mange medlemmer, der er til stede. For vedtagelse af lovændringsforslag kræves, at mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget. Til vedtagelse af alle andre forslag kræves kun at mindst halvdelen at de tilstedeværende medlemmer stemmer for dette. Står stemmerne lige ved en skriftlig afstemning, bortfalder forslaget. Ændringer i vedtægterne, der vedrører klubbens lejekontrakt på klubhusgrunden, skal dog godkendes af Hørsholm Kommune. Bestyrelsen kan ikke foretage pantsætning eller optage rentebærende lån uden generalforsamlingens godkendelse, hvor mindst 1/5 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede.

§ 9 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter: 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse 4. Godkendelse af budget og fastlæggelse af kontingent og indskud for det kommende år 5. Valg i henhold til lovenes paragraf 10 6. Behandling af eventuelt indkomne forslag 7. Eventuelt

§ 10 Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til lovene. 
Bestyrelsen består af 5, 7 eller 9 medlemmer. Valgene på generalforsamlingen sker for 2 år af gangen, således at formanden og 1, 2 henholdsvis 3 bestyrelsesmedlemmer afgår det ene år og kassereren og 2, 3 henholdsvis 4 bestyrelsesmedlemmer afgår det næste år. Formand og kasserer vælges ved en særskilt afstemning. Genvalg kan finde sted. Der vælges 2 suppleanter med en funktionstid på 1 år. Såfremt en suppleant indtræder i bestyrelsen overtages det afgående bestyrelsesmedlems valgperiode. Derudover vælges 2 revisorer og 1 revisorsuppleant, alle for 1 år.

§ 11 Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes, når mindst 20 % af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen vedlagt en dagsorden. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter at begæringen er fremsat overfor bestyrelsen. En ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med mindst 14 dages varsel.

§ 12 Bestyrelsen konstituerer sig på det første møde efter generalforsamlingen. Bestyrelsen holder møder efter behov, samt når et eller flere bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Møderne ledes af formanden eller i dennes fravær af næstformanden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen at dens medlemmer, hvoriblandt formanden eller næstformanden, er til stede. Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner kræves dog underskrift af enten formanden eller kassereren (se dog paragraf 8, sidste stk.).

§13 Så længe mindst 10 medlemmer ønsker foreningen bevaret, kan den ikke opløses. Hvis foreningen opløses skal værdierne realiseres, og det derved indkomne beløb overgives til DFFR eller DIF.

§14 Hvor klubbens love ikke er tilstrækkelige, er bestyrelsens beslutning afgørende, og har samme gyldighed som klubbens love under fuldt ansvar overfor generalforsamlingen.

§15 Bestyrelsen udfærdiger de nødvendige reglementer og ordensregler. I øvrigt gælder de af DFfR vedtagne ordens- og amatørbestemmelser, langtursreglement samt reglement for kaproning.

§ 16 Disse love træder i kraft umiddelbart efter vedtagelse, uden at have tilbagevirkende kraft. Vedtaget på klubbens generalforsamling den 18. november 1995. Alle tidligere i Rungsted Roklub vedtagne love er hermed ugyldige. Vedtaget 28. november 1987 med senere ændringer 9. februar 1991, 9. november 1991, 18. november 1995, 21. februar 2004, 21. februar 2010 og 24. februar 2011.